VSL - SYNCHRON-ized Appassionata Strings

VSL - SYNCHRON-ized Appassionata Strings